Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Yapı Kullanma İzin Belgesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Temel Vizesi (7 Gün)
 2. Emlak Alım Vergisi İlişik Kesme Belgesi (5 Dk.)
 3. Cins Değişikliği Yazısı (7 Gün)
 4. İşgalliye Borcu Olmadığına Dair Yazı (1 Gün)
 5. SSK’dan İlişiksiz Belgesi (7 Gün)
 6. Telefon Ankastre Vizesi (7 Gün)
 7. İskan Dilekçesi (7 Gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Çap

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Harç Makbuzu (1 Gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Kuşat Ruhsat İşleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. ÇTV Kaydı (1 Gün)
 2. İtfaye Raporu (1 gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 Sayılı Kanun ) 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

Eş ve Çocukları İçin İstenilen Belgeler (10 gün)

 1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi
 2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı
 3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı
 4. Kirada oturuyor ise kira kontratının Fotokopisi
 5. Tam kapaklı karton dosya ve Evlenme Cüzdanı (Kendisi )

 


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Nikah İşlemleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Nüfus Cüzdanı (5 Gün)
 2. Evleneme Beyannamesi (30 Dk.)
 3. İzin Belgesi (2 Saat)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: İhale İşlemleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Mal ve Hizmet Alım İhaleleri 4734 Sayılı Kanunu belirlediği yasal şartlar ve süreler içinde sonuçlandırılır. (45 Gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Gelir Tahsili İşlemeleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Nüfus Cüzdanı veya Sicil Mükellef Numarası (1 Gün)

 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Giderlerin Ödenmesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Gider Konusuna Göre Dilekçe,Müzekkere,Karar Suretleri (1 gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Ölçü ve Ayar İşleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Ölçü Tartı Aletlerine İlişkin Beyanname (1 gün)

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhı Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre: 10 gün)

 1. Beyan Formu ve Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. Tapu Fotokopisi
 5. İkametgah
 6. Oda Faaliyet Belgesi
 7. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 8. ÇED Belgesi
 9. İşletme Belgesi
 10. Sabıka Kaydı
 11. Kira ise;Kira Kontratı
 12. Yarım Kapaklı Dar Dosya

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Gıda Sicil Belgesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre: 1 gün)

 1. Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik ve faaliyet belgesi
 2. Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter Onaylı Nüshası ,imza sirküleri sureti
 3. Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası
 4. Kapasite Raporu (Şahıs ise )
 5. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Su Aboneliği

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre)

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. İnşaatın Yapı Kullanma İzni veya İnşaat Ruhsatı
 4. Vaziyet Planı Fotokopisi
 5. 2 Adet Yarım Kapaklı Dosya
 6. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
 7. Sayaç Faturası

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Sıhhi Müesselerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 1. Dilekçe.
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Kira Sözleşmesi
 4. Numarataj Belgesi
 5. Vergi Levhası Fotokopisi
 6. Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
 7. Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
 8. İmza Sirküleri (şirket ise)
 9. 2 Adet Fotoğraf (şirket ise)
 10. Sabıka Kaydı
 11. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 12. Yangın Tüp Faturası (Her 100m2 için 6 kg’lık )
 13. Ustalık Belgesi (Pastane,Lokanta,Kebapçı,Restourant,Kuaför ve Berberlerde)
 14. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden mükellef olduğunu gösterir yazılı belge
 15. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 16. Başvuru/Beyan Formu
 17. İkametgah Adresi
 18. Yarım Kapaklı Dosya ve Dar Mavi Klasör
 19. Pansiyonculuk Sertifikası
 20. Borcu Yoktur Yazısı
 21. Portör Muayenesi
 22. İtfaiye Raporu
 23. Sıhhi Müesseseler İçin Değerlendirme Raporu

NOT:Eğer bu işyerine daha önceden verilmiş ruhsat varsa;

 • Eski Ruhsat
 • Eski Ruhsat İptal Dilekçesi

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Basit Onarım Talepleri

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Yapılacak Olan Tadilata Yönelik Mülk Sahibi veya Vekili (Vekilliğine İlişkin Noter Belgesi gereklidir.)
 • Yazılan ayrıntılı bir dilekçe.
 • Dilekçede adres ve telefon gibi bilgilerin olması gereklidir.
 •  Tapu Örneği (Tapudan Onaylı Bir Örneği)
 • Çaplı Kroki Örneği (Kadastro Şefliği)
 • Evin Yapım Yılı ve Malikliğine İlişkin Belge ( Mal Müdürlüğü/Milli Emlak)
 • Resimler
 • İmar Durumu Bilgilerini İçeren Belge
 • Sit Alanı Bilgileri ve Yapılanma Koşulları

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI: Hediyelik Eşya Stant Talebi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Hizmetin Tamamlanma Süresi – En Geç Süre: 30 gün)

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

NOT: İMAR VE FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ TEMİN EDİLMESİ İSTENEN EK BELGELER BİRİMLERDEN ÖĞRENİLEBİLİNİR.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.Yukarıda belirtilen istek,talep ve şikayetlerde dilekçe ve
Gelen evrak cevaplanma süresi 30 gündür.
İlk Müracaat Yeri:

İsim: Berna YURDUSEV / Hakkı TURGAL
Unvan: Yazı İşleri Memuru / Yazı İşleri Müdürü
Adres: Bozcaada Belediyesi
Tel: 0286 697 80 81 (3 Dahili)
Fax: 0286 697 86 76
E-Posta: yaziisleri@bozcaada.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri :

İlgili Bölüm Sorumlusu