İlan Bozcaada Belediye Başkanlığı’ndan Bildirilmiştir

İLAN 

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

              Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Alaybey Mahallesi, Çınar çarşı Caddesinde bulunan tapunun 520 ada 3 parsel nosunda kayıtlı 38 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz ATM Platformu alanı olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince; açık arttırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

 1- İhale 05.Mart.2015 Perşembe günü saat:14.00 da Bozcaada Belediye Başkanlığı Bozcaada Encümen salonunda gerçekleşecektir.

2- Bahse konu taşınmazın yıllık ihale muhammen 18.000,00 TL.olup geçici teminatı 540,00 TL’dir.Geçici teminatın ihale saatinden evvel Belediyemiz tahsildarlığına yatırılarak makbuzunun komisyon Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

  3-İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 GERÇEK KİŞİLER

. Yasal yerleşim yeri ikametgah belgesi

. Nüfus kayıt örneği

. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi

. Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

. Vekaleten katılım halinde noterden tasdikli vekaletname ve vekilin noter onaylı imza örneği

. Belediyeden ihale ilan tarihi itibari ile alınmış borcu yoktur belgesi

. İhalenin yapıldığı yıl içinde ilgili makamlardan alınmış sabıkasız olduğuna dair adli sicil kaydı.(Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)

 TÜZEL KİŞİLER

. Şirkete ait kanuni adresini belirten adres beyanı

. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri

. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya esnaf sanatkarlar sicilinde kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

. Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

. Ortak katılım olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

. Vekaleten katılım halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği

. Bozcaada Belediyesinden ihale ilan tarihi itibari ile alınmış borcu yoktur belgesi

. Tüzel kişilerde ortakları ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten ticaret gazetesinin aslı veya son güncel tasdikli örneği

. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair adli makamlardan alınmış adli sicil kaydı ( Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamaz)

 4-Belediye Başkanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespitte serbesttir.

5-İhale özel ve teknik şartnamesi ile ilgili geniş bilgi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

6-Katılımcıların yerel yönetimler veya kamu kuruluşları ile ihale tarihinden önce ATM yeri kiralama sözleşmesi yaptığına dair belgeyi dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

    2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesi gereğince;

   TALİPLİLERE İLANEN DUYURULUR                                                    

                                                                                                                              Bozcaada Belediye Başkanlığı