İhale İlanı

İLAN

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

      Mülkiyeti ve kullanımı Bozcaada Belediye Başkanlığına ait ilçemiz Alaybey Mahallesi Küçük cami sokak Yeni Gümüş Otel altında 511 ada 6 parsel taşınmaz kapsamında bulunan 9 sıra 2 kapı nolu dükkan ( İşyeri) vasıflı taşınmaz  2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 3 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilecektir.

1-İhale 05 Mart 2015  Perşembe günü saat 15.00 de Bozcaada Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- Bahse konu taşınmazın aylık ihale muhammen bedeli 476.00 tl olup geçici teminatı 515.00 tl dir. Geçici teminatın ihale saatinden önce Belediyemiz tahsildarlığına yatırılarak makbuzunun komisyon başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

3- İhaleye katılacak olan iştirakçiler talep dilekçelerinde taşınmazı hangi amaçla kullanacaklarını belirteceklerdir. Daha önce Belediyemiz ihalesine katılıp da çeşitli nedenlerden dolayı hakkında haciz ve tahliye işlemi yapılmış şirket ve şahıslar ihaleye alınmayacaklardır. İhaleye katılacak olan katılımcıların ihale tarihi itibari ile Başkanlığımıza borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 GERÇEK KİŞİLER :

·   Yasal yerleşim yeri ikametgâh belgesip

·   Nüfus Kayıt Örneği

·   Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri.

·   İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi

·   Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz

·    Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter onaylı imza örneği

·    Belediyeden ihale ilan tarihi itibari ile alınmış borcu yoktur belgesi

·    İhalenin yapıldığı yıl içinde ilgili makamlardan alınmış sabıkasız olduğuna dair adli sicil kaydı ( Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar )

       TÜZEL KİŞİLER:

·   Şirkete ait kanuni adresini belirten adres beyanı

·   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri

·   İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri .

·    Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

·    Ortak katılım olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

·    Vekâleten katılım halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği

·    Bozcaada Belediyesinden ihale ilan tarihi itibari ile alınmış borcu yoktur belgesi

·    Tüzel kişilerde ortakları ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten ticaret gazetesinin aslı veya son güncel tasdikli örneği

·    İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair adli makamlardan alınmış adli sicil kaydı ( Adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar )

5- Belediye Başkanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespitte serbesttir.

6- İhale özel şartnamesi ile ilgili geniş bilgi her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz gelir şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince;

TALİPLİLERE İLANEN DUYURULUR.

 

              BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI