Bertiz Otel Önü Kamuoyu Bilgilendirmesi

KAMUOYUNA DUYURULUR:

Bertiz Otel önünde devam etmekte olan proje ile halkımızı bilgilendirmek amaçlı açıklamamızdır:

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Eskikule Mevkiinde bulunan 689 ada/1 parsel, 689 ada/2 parsel ile bu parselin önünde kalan alan;

1993 tarihli onamlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında: ‘’Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Alan ile park ve yeşil Alan ‘’ olarak ayırımı yapılmıştır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planına istinaden 689 ada 1 parsele Turizm Tesisleri, 689 ada 2 parsele günübirlik tesisler inşa edilmiş, ilk 50 metresi kamuya terk edilmiştir. Yapı 2011 yılında Yapı Kullanma İzin Belgesi almıştır.

Daha sonra :

1- 689 ada 2 parsel üzerindeki günübirlik Tesis Alanının önünde kalan yeşil alana doğru kayması söz konusu olması üzerine, maliki tarafından 14.05.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir başvuru yapılmıştır. Bu başvuru; alan temizliği ve akabinde gabion duvar ile kaymanın durdurulması işlemlerini içermektedir.

Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 22.05.2019 tarih 374 sayılı kararıyla:

-689 ada 2 parselin önünde kalan kısımda akan toprağın, kıyı çizgisinden itibaren 10 metre derinliği ve eski temizlik yapılan alanla sınırlı olmak üzere her türlü güvenlik tedbiri alınarak belediye denetiminde SADECE TEMİZLİK yapılması uygun görülmüştür.

-Bununla birlikte bu kararda gabion duvar projesinin hazırlanan jeoteknik etüd raporunda yapılan tespit ve önerilerin UYGUN OLMADIĞINA, bölgede yaşanan sorunun çözümüne esas olacak şekilde üniversite tarafından hazırlanan Jeoteknik Etüt Raporu dikkate alınarak, zeminin kayma-oturma eğilimi ve söz konusu alandaki yaşanan problemin çözümüne yönelik Goeteknik Mühendisince hazırlanacak teknik rapor ve bu rapora istinaden doğal yapı-görünüm ile siluet etkisini bozmayacak ve otelin arkasındaki yamaçlardan gelen yüzey ve sızıntı sularının drene edilmesini de kapsayacak şekilde hazırlanacak uygulama projesinin sunulmasından sonra komisyonca TEKRAR değerlendirilebileceği kararı alınmıştır.

Mülk sahibi tarafından Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 22.05.2019 tarih 374 sayılı kararı üzerine ilgili mahalde temizleme çalışmasına BELEDİYE’ye başvurmadan başlanılması üzerine Belediyemizce 26.09.2019 tarihinde mahallinde tespiti yapılarak yapılan uygulamanın kamuya terk edilen alanda yapılması nedeniyle, Belediyemizden izin alınmadan ve komisyonca alınan kararda Belediyemizin herhangi bir muvafakatı olmaması nedeniyle

27.09.2019 tarih 1507 sayılı yazımız Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,

İlçe Jandarma Komutanlığına 27.09.2019 tarih 1510 sayılı yazımızla uygulamaların durdurulması yazıları yazılarak ÇALIŞMALAR DURDURULMUŞTUR.

Belediyemizin 27.09.2019 tarih 1507 sayılı yazılarına istinaden, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca 11.10.2019 tarih ve 572 sayılı kararı alınmış olup ilgili kararda;

Belediyemizin 26.09.2019 tarihli tespit ve fotoğrafları ile arazide yapılan müdahaleler ve uygulamalar izin alınmaksızın yapıldığından 2863 sayılı yasanın 9.ncu maddesi ve devamı 65.nci maddesi uyarınca Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmuştur.

2- Taşınmaz maliki tarafından 10.02.2020 tarihinde belediyemize verilen dilekçede; gabion duvar projesini hazırladığı ancak bahsi geçen bu arazinin OTELİN SUNUM ALANI OLARAK KULLANILMAYACAĞI ve KAMU KULLANIMINA AÇIK BİR ALAN OLARAK KALACAĞI TAAHHÜT EDİLMİŞTİR.

3-Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunun 689 ada 1 ve 2 parseller hakkında aldığı 12.06.2020 tarih 805 sayılı kararında; mülk sahibi tarafından 23.01.2020 tarihli dilekçesi ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gabion duvar ve drenaj projelerini teslim ettiği,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.02.2020 tarihli ve 3270 sayılı yazısı ile onaylı olmaması nedeniyle Bozcaada Belediyesine gönderildiği,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yaptığı inceleme sonucunda 03.06.2020 tarihli raporlarında toprak kaymasının devam ettiği, toprak kayması sonucu kıyı kısmının bozulduğu ve kullanılamaz hale geldiği, yüzey sularının düzenleme yapılmak istenilen alanda yarıklar oluşturduğu tespiti yapıldığı ve Bozcaada Belediyesinden gabion duvar projesi ile ilgili değerlendirme ve onay sürecinin tamamlanması yönünde karar almıştır.

4-Bu karara istinaden; mülk sahibi tarafından hazırlanan gabion duvar projesi hakkında Pamukkale Üniversitesi adına teknik firma sahibi ve jeofizik mühendisi tarafından Belediye Meclis Salonunda tüm meclis üyelerine proje hakkında bilgi verilmiştir.

5- Genel olarak Meclis üyelerinin de katıldığı değerlendirmeler neticesinde;

Belediyemiz 23.07.2020 tarih ve 1048 sayılı yazıları ekinde Gabion projesi hakkında görüşünü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmiştir.

Belediyemizin 1048 sayılı yazıları ekindeki görüşü:

12.06.2020 tarih ve 805 sayılı kararda 689 ada 1 ve 2 parsellerin kamuya ait deniz tarafında kendiliğinden oluşan killi toprak yığınının ortadan kaldırılmasına yönelik 689 ada 2 parsel önü gabion duvar ve drenaj projesi Pamukkale Üniversitesi tarafından değerlendirildiği, söz konusu alanın jeoloji, jeofizik, geoteknik vb. araştırmaların ve hazırlanacak projelerin bölgemize daha hakim olabileceği düşünülen ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DA AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ kanaatine varıldığı,

Ayrıca gabion duvar projesinin olası onayından sonraki aşamada oluşacak teraslama alanının kamuya ait bir alan olması sebebiyle OTEL TARAFINDAN HİÇ BİR SURETTE GÜNÜBİRLİK KULLANIM/SUNUM ALANI OLARAK KULLANILAMAYACAĞI, ALANIN SADECE HALKIN KULLANIMINA AÇIK OLMASININ VAZGEÇİLMEZ BİR İHTİYAÇ OLDUĞU KANAATİ BELİRTİLMİŞTİR.

Bahse konu gabion duvar projesi ile ilgili yukarıda belirtilen hassasiyetlerin oluşturulmasından sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklinde görüş bildirmiştir.

6- Belediyemizin bu görüşüne istinaden;

689 ada 2 parsel önündeki yeşil alana doğru olan toprak kayması hakkında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi jeoloji Mühendisliği tarafından ‘’Bertiz Otel önünde yer alan Sahil Şeridinde meydana gelen kütle hareketinin incelenmesi amaçlı Jeoteknik Etüt Raporu ile Bertiz Otel önündeki yeşil alan alma yapısı Geoteknik Değerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi Raporu’’ 06.10.2020 tarihi ile komisyona sunulmuştur.

7- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü tarafından hazırlanan raporun Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesi üzerine ve kurum görüşleri sonrası Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 12.02.2021 tarih 1075 nolu karar alınmış olup ilgili kararda;

Bozcaada İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Eskikule Mevkiinde 689 ada 1 ve 2 parseller önünde yapılmak istenen ve söz konusu kıyı yapısındaki bozulmalara son vermek amacıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ‘’Bertiz Hotel Hareketinin İncelenmesi Amaçlı Jeoteknik Etüt Raporu ile Bertiz Hotel önündeki Yeşil Alan Akma Yapısı Geoteknik Değerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi’’ raporu ekinde sunulan gabion duvar projelelerinin,

kamu yararı gözetilerek alandaki devam edegelen toprak kaymasının önlenmesi, kıyı yapısındaki bozulmaların önüne geçilmesi amacıyla, alanın proje uygulama sonrası uygulama imar planında tanımlı olduğu şekli ile SADECE HALKIN KULLANIMINA AÇIK OLMASI, BAŞKACA BİR AMAÇLA HERHANGİ BİR DÜZENLEME ve KULLANIM YAPILMAMASI, proje uygulamasının tamamının Bozcaada Belediyesi denetiminde yapılması, uygulama sonrası alanda atık, artık ve kirletici bırakılmaması proje uygulama başlangıç ve çalışma süresinin Bozcaada Belediye Başkanlığınca belirlenmesi şartıyla UYGUN olduğuna komisyonca karar verilmiştir.

8- Yukarıda belirtilen karar uyarınca M. Kemal Kahraman tarafından 09.03.2021 tarihinde Belediye Başkanlığına verdiği dilekçesiyle onaylanan projesini 15.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacağını bildirmiştir.

İşin başlanılmasını müteakip Belediyemiz Fen İşleri personeli tarafından çalışmalar defeaten yerinde incelenmiş ve kontrolü sağlanmıştır.

Bunun yanında; Bozcaada Forum üyelerinden Belediye Başkanımıza bu ada ve parselde yapılan çalışmalarla ilgili görüşme talebi ulaşmıştır.

Belediye Başkanımız Hakan Can YILMAZ; 24.05.2021 Pazartesi günü saat:16.00da Bozcaada Form Temsilcileri ile konu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Temsilcilerden gelen ‘çalışmaları birlikte yerinde inceleyelim’ teklifi üzerine 2 gün sonra Belediye Başkanımız forum üyeleri ile birlikte bizzat çalışma alanında müellif firma mühendisinden bilgi almışlar, onaylı proje ile yapılan işleri yerinde karşılaştırma imkanı bulmuşlardır.

9- Her ne kadar belediye fen işleri biriminin rutin incelemeleri devam etse de ;

Belediyemizce; 689 ada 1 ve 2 parseller önünde yapımı devam eden gabion duvar çalışmasının teknik bir konu olması ve Belediyemizde bu konuda yeterli uzman teknik personel olmaması nedeniyle 24.05.2021 tarih ve 614 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden projenin onaylandığı şekilde devam edip etmediğinin kontrolüne destek için teknik personel görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talebimize istinaden 18.06.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 2 Teknik Personel mahallinde inceleme yapmıştır.

10- Ayrıca: 17.06.2021 tarihinde 780 Sayılı yazımız ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden yapılan uygulamaların projesine göre yerine getirilip getirilmediği hususunda teknik personel görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Önümüzdeki günlerde gerek üniversitemiz, gerekse kamu/sivil tüm yetkili ve konu ile ilgili profesyonellerden destek sağlanarak projenin Tabiat Varlıkları’nı Koruma Komisyonunca onaylandığı şekilde devam edip etmediğinin, bir çok farklı birim tarafından bir çok farklı göz ve görüşle desteklenmesi sağlanacaktır. Herhangi proje dışı bir uygulama anında yetkili merciler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile paylaşılacaktır.

SONUÇ OLARAK:

-Bozcaada Belediyesi olarak sürecin başından itibaren konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir.

-İdari bir konu olmasına rağmen, konunun önemine binayen, süreçle ilgili gelişmeler Bozcaada Halkı’nın temsilcisi Bozcaada Belediye Meclisi’nin tüm üyeleri ile paylaşılmıştır. Onların iradeleri ve görüşleri sorulmaya devam edilecektir.

-Projenin gerekli ve yeterli olduğunun tekrar ortaya konması için Pamukkale Üniversitesi’nin düzenlediği Geoteknik Rapor ile yetinmeyip; konunun bir kez de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından incelenip raporlanması, Bozcaada Belediye Başkanlığı ‘nın Meclisi ile ortaya koyduğu irade,talep ve ısrarı ile gerçekleşmiştir.

– Proje bitiminde oluşacak alanın OTEL TARAFINDAN HİÇ BİR SURETTE KULLANILMAYACAĞI, BOZCAADA HALKININ yani KAMUNUN KULLANIMINA AÇIK KALACAĞI tarafımızca ilgili makamlara iletilmiştir.

Malikine buraya BU ALAN BOZCAADA HALKINA AİTTİR diye bilgilendirme levhası konulacağı ve halk adına takipçisinin belediye olacağı iletilmiştir.

– Kasım 2016’da koylarımızın kiralanması sürecinde halkımız ile birlikte gönül gönüle verdiğimiz büyük mücadeleye önderlik etmiş bir belediye yönetimi olarak sözümüz şudur ki:

Ne bahsi geçen alanın, ne de Kamuya ait herhangi bir alanın işgaline, özel sunum/kullanım alanına dönüştürülmesine MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR.

-Alanın çevre dokusuna en yakın/sürdürülebilir haline dönüştürülmesi için uygun topraklama, peyzaj, yeşillendirme ve ağaçlandırma (REINSTATEMENT) çalışmaları, alanın ebedi sahibi olan HALKIMIZ adına, belediyemiz tarafından yapılacaktır.

– 689 ada 1 ve 2 parseller önünde devam eden ve daha önceden de belirttiğimiz gibi Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 12.02.2021 tarih ve 1075 sayılı kararı ile onaylanan projenin dışındaki her türlü uygulama ve müdahaleler mutlaka bir kaç denetim mekanizması ile tespiti yapılıp ilgili mercilere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilecektir.

Konunun her yönüyle takibimiz altında olduğunu halkımız ve kamuoyu ile paylaşıyor;

Basın Emekçimiz Serkan İLİK’e yapılan şiddet ve zorbalığı en sert bir dille tekrar kınıyoruz.

Saygılarımızla.

Bozcaada Belediye Başkanlığı