Gençlik Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

BOZCAADA KENT KONSEYİ -GENÇLİK Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde-01. Amaç:

Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih ve 2014/02 nolu “Olağan Genel Kurul” toplantısında alınan karar (Toplantı Kararları Madde.10) ile kabul edilen “Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesin”nin, ” Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin “3-Meclislerin Görev ve Yetkileri “ alt maddesinin “b-Bozcaada’da yaşayan sosyal kesimlerden olan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve emekliler kent konseyi yönetmeliğinde de önerildiği gibi kendi sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak amacıyla Meclisler kurabilirler. Meclislerin çalışma gruplarından farklı olan yanı sosyal bir kesim için olmalarıdır.” fıkrasında ki amacına uygun olarak ve ” Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin ”2.Meclislerin Kuruluşu-Kent Konseyi Meclisleri, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.” fıkrası hükmüne dayanarak, Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih ve 2014/02 nolu “Olağan Genel Kurul” toplantısında alınan karar (Toplantı Kararları Madde.11) ile kurulmasına karar verilen “ Gençlik Meclisi” nin kuruluşunun (kuruluşu ile çalışma) usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde-02. Kapsam:

Bu Yönerge; Bozcaada Kent Konseyin organlarından olan “Gençlik Meclisin” nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar.

Madde-03. Dayanak:

Bu Yönerge; Bozcaada Kent Konsei Çalışma Yönergesinin “Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin ”2.Meclislerin Kuruluşu-Kent Konseyi Meclisleri, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.” ve “3.Meclislerin Görev ve Yetkileri” alt maddesinin , “h-Meclislerin oluşumu, organları, görevleri ve çalışma yöntemleri ve ilkeleri meclislerin kuruluş toplantılarında, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak belirlenir ve kent konseyi genel kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.” hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde-04. Tanımlar:

Bu Yönergede geçen;
Belediye: Bozcaada Belediyesini,
Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulunu,
Kent konseyi Yürütme Kurulu: Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
Kent Konseyi Başkanı: Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından seçilen Kent Konseyi Başkanını,
Meclis : Bu yönerge ile oluşturulan Gençlik Meclisini,
Genel Kurul : Gençlik Meclisi Genel Kurulunu,
Yürütme Kurulu : Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunu,
Meclis Başkanı : Gençlik Meclisi tarafından seçilen Gençlik Meclisi Başkanını,
Meclis Başkan Vekili: Kadınlar Meclisi tarafından seçilen Gençlik Meclisi Başkan Vekilini,
Meclisler , Çalışma Grupları, Alt Çalışma Grupları : Bozcaada Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
Kent Eylem Planı: Kentteki kurum ve kuruluşlar ile farklı ilgi gruplarının sorumluluklarını, taahhütlerini, hedeflerin ve eylemlerin genel çerçevesini çizen mutabakat belgesini,
ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM- Gençlik Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Madde-05. Gençlik Meclisinin oluşumu:

05.01. Gençlik Meclisi, bu Yönergenin 8 inci Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
05.02. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Bozcaada Kent Konseyi Başkanının veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı ile toplanır.
05.03.Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreteri başkanlığında toplanan Gençlik Meclisi Genel Kurulu, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından, en az iki kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
05.04. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi Başkanı seçilir.

Madde-06. Gençlik Meclisinin görevleri:

06.01. Gençlik Meclisini, Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek için 1 (bir) temsilci seçmek.

06.02. Gençlik ile ilgili çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri, Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek.

06.03-Bozcaada’da yaşayan sosyal kesimlerden olan gençlerin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak.

06.04. Gençlerin öncelikli konularını,kentin ortak gündemine taşımak ve gençlerin Bozcaada Kent Konseyinde (Genel Kurul veYürütme Kurulunda) güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak.

06.05. Gençlerin, karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; gençlerin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; gençlerle ilgili bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; gençlerin yerel hizmetlerin yürütülmesinde, daha çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek.

06.06. Gençlerin, gerek bireysel olarak ve gerekse gençlerle ilgili kurulmuş olan kuruluş(STK) temsilcileri ve gençlik sorunları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler yolu ile Kent Konseyinde, dolayısıyla Belediye yönetimine daha etkin olarak katılım ve denetim işlevini yerine getirmelerini sağlamak.
06.07. Gençlik Meclisi, herhangi bir grubun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki
barındıramaz.

06.08.Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak; Gençlik Meclisinin oluşumu, organları, görevleri, çalışma yöntemleri, ilkeleri ile ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlamak veya olan yönetmelik ve yönergelerde günün koşullarına uygun değişiklikleri yapmak ve Kent Konseyi Genel Kurulu onayına sunmak.

06.09. Gençlik Meclisi, çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönergeler hazırlamak ve bunları Gençlik Meclisi Genel Kurulu onayına sunmak.

06.10. Gençlik Meclisi kuruluş amaçlarına uygun olarak, faaliyet alanları ile ilgili alt çalışma grupları oluşturmak.

06.11. Gençlik Meclisi olarak; Bozcaada’da Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

06.12. Gençlik Meclisi olarak; sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

06.13. Gençlere yönelik olarak; Bozcaada’ya ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, Bozcaada Kent Eylem planına katkıda bulunmak,

06.14. Gençlik Meclisi olarak; Kent Konseyinde yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

06.15. Gençlik Meclisi olarak; Bozcaada’nın sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek; çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek,

06.16. Bozcaada’da Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

06.17. Bozcaada’da Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

06.18. Bozcaada’da Gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

06.19. Bozcaada kentinin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

06.20. Gençlik Meclisinde oluşturulan görüşleri ve önerileri, değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna göndermek ve sonuçlarını takip etmek, “Gençlik Meclisi Başkanını” ve ” Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu”nu bu konularda yetkilendirmek,

06.21.Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik olarak,uzun dönemli planları ve projeleri hazırlamak; bu proje ve planları tartışılması sonucu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek ve uygulanmasını takip etmek,
06.22. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının ve kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı gençlere yönelik toplantıları düzenlemek; bu konuda oluşturulan programlara gençler olarak katkı ve destek sağlamak,

06.23.Bozcaada’nın sorunlarının çözümü amacı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

06.24.Bozcaada Gençlik Lobisi oluşturarak, kentimizin tanıtımına katkıda bulunmak,

06.25. Gençlerle ilgili alanlarda araştırma ve incelemeler yaptırmak ve bunların uygulanması yada yayınlaması için Kent Konseyi Yürütme Kuruna vermek,

06.26. Uygun alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlama çalışmalarına katılmak; bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkânlarını kente sunulmasını sağlamak için çaba harcamak,

06.27. Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurulması; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenleme çalışmalarına katılmak,

06.28.Türkiye ve diğer ülke üniversiteleri ile Bozcaada arasında işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak,

Madde-07. Gençlik Meclisi Çalışma ilkeleri:

Gençlik Meclisi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
07.01. Gençler olarak, Bozcaada’ya sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Bozcaada’nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

07.02. Gençlere yönelik her türlü kötü alışkanlılar (sigara, alkol, uyuşturucu vb), şiddet ve istismara karşı, Bozcaada’ya özel çözümler bulmak ve öneriler geliştirmek.

07.03. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelere dayanarak, gençlerin kent ve kent yaşamında karşılaşacağı sorunları asgariye indirmek için çözüm önerileri geliştirmek ve bunların uygulanabilmesi için çalışmak.

07.04. Gençler olarak, Bozcaada Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada’nın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.

07.05. Bozcaada’nın gençler için yaşanabilir, çalışabilinir bir kent olması için, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak; bu görüş ve önerilerin, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulmasını sağlamak.

07.06. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

07.08. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-Gençlik Meclisi Üyeliği ve Organları

Madde-08. Gençlik Meclisi Üyeliği:

Gençlik Meclisi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

08.01. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Bozcaada olan, 14 (ondört) -30 (otuz) yaşları arasında ki kız ve erkek herkes, Gençlik Meclisinin doğal üyesidir.

08.02. Doğal üyeler, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı üzerine; kuruluş sonrası Gençlik Meclisi Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanlar arasından, 10 (on) kişiye 1 (bir) kişi hesabıyla Gençlik Meclisi için delege seçerler. Her halukarda delege sayısı 10 (on) kişiden az olamaz.

08.03. Bozcaada’da gençlere yönelik olarak kurulmuş STK’lardan (Spor Kulübü, dernek, sendika, vakıf, siyasi parti,meslek kuruluşu vs. ) birer temsilci .
08.04. Genç olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilci. Gönüllülerin fazla olması halinde, Gençlik Meclisi Başkanı huzurunda, gönüllüler kendi aralarından 5 (beş) temsilci seçer. Bu seçim yapılamazsa; Gençlik Meclisi başkanınca, gönüllüler arasından ad çekme ile en çok 5 (beş) temsilci belirlenir.
08.05. Dileyen herkes, oy hakkı olmaksızın Gençlik Meclisi Genel Kuruluna katılabilir ve söz alarak görüşlerini ifade edebilir.

Madde-09. Gençlik Meclisi Üyeliğinin Başlaması:

09.01. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Bozcaada olan, 14 (ondört) -30 (otuz) yaşları arasında ki kız ve erkek herkesin, 10 kişiden az olmamak üzere aralarından 1/10 oranında seçecekleri delegelerin seçiminin tamamlanması sonrası, bu gençlerin Gençlik Meclisi üyeliği başlar.

09.02. Bozcaada’da gençlere yönelik olarak kurulmuş STK’ların (Spor Kulübü, dernek, sendika, vakıf, siyasi parti, meslek kuruluşu vs.) birer temsilcinin Gençlik Meclisi üyeliği; temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararının Gençlik Meclisi Başkanlığına bildirilmesi ile başlar.
09.03. Genç olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilcinin Gençlik Meclisi üyeliği, en çok 5 temsilcinin seçimi sonrasında başlar.

Madde-10. Gençlik Meclisi Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması:

10.01. Gençlik Meclisi üyesinin Meclis üyeliği; üyenin Meclis üyeliğinden yazılı başvuruyla istifa etmesi; temsilcisi olduğu kurum tarafından bu görevinden azledilmesi veya görevinden ayrılması halinde sona erer.

10.02. Gençlik Meclisi üyeliğinden istifa eden doğal üye kontenjanından gelen üye yerine yedek üye Meclis üyeliğine getirilir. Azledilen veya görevinden ayrılan üye yerine yeni üyeleri bildirmesi; Gençlik Meclisi Başkanınca STK’lara, kamu kurum ve kuruluşlarına üç gün içinde yazıyla bildirilir.

10.03. Gençlik Meclisi Genel Kurulu toplantılarına, üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu sebeple üyeliği sona erenlerin durumu; Gençlik Meclisi Başkanınca, kendilerine ve temsil ettikleri kuruma üç gün içinde yazıyla bildirilir.
10.04. Üyelikleri düşen Gençlik Meclisi üyelerinin yerine; resen ya da Gençlik Meclisi Başkanının yazılı talebi üzerine, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerince temsilci olarak yeni bir üye görevlendirilir.

Madde-11. Gençlik Meclisi Organları:

Gençlik Meclisi, aşağıdaki organlardan oluşur:
11.01. Genel Kurul.
11.02. Yürütme Kurulu.
11.03. Alt Çalışma grupları.
11.04. Gençlik Meclisi Başkanı.
11.05. Gençlik Meclisi Başkan Vekili

Madde-12. Genel Kurul:

12.01. Toplanma Usulleri :

12.01.01. Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu, Ocak ve Eylül aylarında gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulundan en az 15 gün önce Aralık ve Ağustos ayları içinde olmak üzere; yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

12.01.02. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı :
Gençlik Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu, kuruluş aşaması sonrasını takiben her 2 yıl sonraki Aralık ayı ve daha sonrada her 3 yıl sonraki Aralık ayı içinde Seçimli Genel Kurulunu yapar.

Bu Genel Kurullarda, 8 nci madde de belirtilen Genel Kurul üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu için Genel Kurul üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından Genel Kurulca aksine bir karar olmadıkça gizli oy açık tasnif ile seçim yapılır.

Gençlik Meclisi Başkanlığının istifa ve yasal zorunluluk nedenleriyle boşalması halinde, ilk olağan Genel Kurulda Meclis Başkanı seçimi yapılır.

Yeni Meclis başkanı seçimi yapılana kadar, bu görevi Yürütme Kurulu Başkan Vekilince, oda yoksa Yürütme Kurulu üyelerinden en yaşlı olan Meclis Başkanlığı görevini yürütür.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun, üyelerinden bir veya bir kaçının istifa etmesi halinde, boşalan üyeliklere yedek üyeler getirilir. Ancak, yedek üyelerin yetersiz kalması halinde; ilk Olağan Genel Kurulda Yürütme Kurulunun eksik kalan asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
12.01.03. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Gençlik Meclisi Olağanüstü Genel Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı tarafından doğrudan veya Gençlik Meclis üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.

12.01.04 Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
Gençlik Meclisi Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin toptan istifası yada yasal zorunluluk nedeniyle toptan boşalmış olması hallerinde; bu halin ortaya çıkmasından en geç 15 gün içinde Gençlik Meclisinin en yaşlı üyesinin çağrısı ile Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılır.

12.02. Genel Kurul Çalışma Yöntemi :

12.02.01. Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati :

12.02.01.01. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile Gençlik Meclisi üyelerine ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.

12.02.01.02. Genel Kurul Toplantısından önce, eklenmesi talep edilen gündem maddeleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

12.02.01.03. Olağan Genel Kurul Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için; üye tam sayısının 1/3′ nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra, Genel Kurulun salt çoğunluk ile karar alması gerekir.

12.03. Toplantıya İştirak ve Temsilcilerin Yetki Belgesi :

12.03.01. Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.

12.03.02. Gençlik Meclisi Genel Kuruluna katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.03.03. Temsil yetkisinde meydana gelen değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesinin Yürütme Kuruluna ibrazı gerekir.

12.04. Divan ve Sandık Kurulu Seçimi :

Seçim gündemi ile toplanan Genel Kurul, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin konuşması ile; kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra Gençlik Meclisi Başkanının veya Başkan Vekilinin konuşması yada zorunlu hallerde Meclisin en yaşlı üyesinin konuşması ile açılır.

Takiben, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulu idare etmek üzere en az iki kişiden oluşan Divan Kurulu ile seçime ilişkin olarak Sandık Kurulu Başkanı ve bir üye seçilir.

Seçimler, Genel Kurulca aksine bir kara alınmadıkça gizli oy, açık tasnif ile yapılır
12.05. Toplantı ve Karar Nisabı :
Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

12.06. Kararların İlanı :
Gençlik Meclisi Genel Kurulunca alınan kararlar, kamuoyuna uygun araçlarla duyurulur ve Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.

Madde-13. Yürütme kurulu:

13.01. Yürütme Kurulunun Oluşumu :

Yürütme kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı ile Kadınlar Meclisi üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen en az üç, en çok beş asıl üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun en az 2/3 oranı gençlerden oluşur. Farklı meclislerde üye olunsa da, sadece bir meclisin yürtme kurulunda görev alınabilinir.

13.02. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri :

13.02.01. Yürütme Kurulu seçimi, 15. Maddede belirtilen esaslar dâhilinde, Gençlik Meclisi üyelerinden istekli olanlar veya aday gösterilenler arasından, Genel Kurul aksine karar almadıkça gizli oy açık tasnifle yapılır.

13.02.02. Yürütme Kurulunun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl olup birinci dönemde görev yapan üyelerin ikinci dönemde aday olmak veya aday gösterilmeleri halinde tekrar seçilme hakları vardır.

13.02.03. Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu görevine devam eder.

13.02.04. Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde; yeni üye, en çok oyu alan yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yeni üye ihtiyacının, yedeklerle karşılanamaması halinde; yeni üye, 15. Maddede belirtilen esaslar a göre, Genel Kurulca seçilir.

13.03. Yürütme Kurulunun Görevleri :

13.03.01. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve talepleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve uygulamayı izlemek.

13.03.02. Çalışma Gruplarının raporlarını inceleyip, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve sonuçlarını takip etmek.

13.03.03. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırlayacağı, Kent Eylem Planını (çalışma programını) ve Kent Eylem Planı Uygulamaları Raporununa (faaliyet raporunun) hazırlanmasında katkıda bulunur.

13.03.04. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırladığı Kent Eylem Planındaki çalışma alanlarına göre kurulması düşünülen Çalışma Gruplarının bir kısmının doğrudan oluşumunu sağlamak veya Çalışma Gruplarının oluşumunda katkıda bulunmak veya doğrudan görev alanına giren konularda Gençlik Meclisi Genel Kurul onayı ile Alt Çalışma Grupları oluşturmak.

13.03.05. Gençlik Meclisi Genel Kurul onayı ile kurulan Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştıracak katkılarda bulunur.

13.04. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Toplantı Gündemi :

13.04.01. Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını mümkünse Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık olağan toplantılarından en az bir hafta önce, Gençlik Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından bildirilen gün ve saatte
yapar ve alınan kararları değerlendirmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğine iletir. İhtiyaç halinde, aynı usulle ayrıca toplanır.

13.04.02. Yürütme Kurulunun gündemi; Gençlik Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak tespit edilir. Tespit edilen gündem; Yürütme Kurulu toplantısından en az 5 gün önce üyelere mutlaka sözlü olarak yada SMS, e-posta veya mektupla bildirilir.

13.05. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı :

Yürütme Kurulu, kararlarını; Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.

13.06. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi :

Bu Yönergenin, 10.03 Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyeliğinin düştüğü durumlara ilaveten; Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeret bildirmeden katılmayan üyenin, Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeler mazeretlerini, toplantı saatinden en geç üç saat öncesine kadar Meclis Başkan veya vekiline sözlü olarak yada dilekçe, SMS veya e-posta ile bildirirler ve telefonla teyit ederler.

Madde-14. Gençlik Meclisi Başkanı:

14.01. Gençlik Meclisi Başkanı, mutlaka Gençler arasından seçilir. Gençlik Meclisi Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurulunun ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

14.02. Gençlik Meclis Başkanı, Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından, adaylar arasından gizli oy, açık tasnifle seçilir.

14.03. Gençlik Meclis başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

14.04. Gençlik Meclisi Genel Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
14.05. Yürütme Kurulu gündemini, Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak Başkan Vekili ile birlikte oluşturmak.
14.06. Gençlik Meclisini, Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek.,
14.07- Gençlik Meclisi adına, Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yürütülen çalışmalar konusunda, Gençlik Meclisine ve organlarına bilgi vermek.
14.08. Gençlik Meclisinde ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunda alınan kararları,Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna taşımak, tartışmak, takip etmek.
14.09. Gençlik Meclisi adına, Gençlik Meclisi Başkanlığınca yapılacak her türlü yazışmayı, Başkan Vekili ile birlikte imzalamak.
14.10. Gençlik Meclisi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde; kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.

Madde-15. Gençlik Meclisi Alt Çalışma Grupları:

15.01.Tanımı :
Gençlik Meclisi amacına uygun olarak, çalışma programında yer alan konuların gerçekleştirilebilmesi; kadınların toplumsal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi; bu amaçlara uygun olarak hazırlanmış veya hazırlanacak eylem projelerinin yaşama geçirilebilmesi için öneriler ve projeler geliştirmek, gönüllülük esasına göre çalışmalarda bulunmak üzere bir araya gelen topluluklara, Gençlik Meclisi Alt Çalışma Grupları denir.

15.02. Alt Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve çalışma esasları :

15.02.01. Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri gözetilerek ve Kent Konseyi Yönergesinin 15 nci maddesine dayanılarak, bu yönergenin 06.10 maddesine göre, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile Alt Çalışma Grupları kurulabilir.

15.02.02. Amaç ve hedefleri belirlenerek oluşturulan Alt Çalışma Grubu en az iki kişinin yazılı başvurusuyla kurulur.

15.02.03. İlgili Alt Çalışma Grupları kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yaparlar, toplanma zamanları ve çalışma şekillerini kendileri belirler.
15.02.04. Kurulan Alt Çalışma Grubu, en geç bir ay içinde programını, bütçesini ve diğer ihtiyaçlarını hazırlayarak yürütme kuruluna verir. Yürütme Kurulu, bu program ve bütçeyi onay için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar,
15.02.05. Yürütme kurulunca programı ve bütçesi onaylanan Alt Çalışma Grubu kurulmuş olur ve çalışmalarına başlar.Ancak, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca bütçeleri onaylanmayan Gençlik Meclisi Alt Çalışma Grubu kendi imkanları içinde faaliyetlerini sürdürebilir.
15.02.06. Alt Çalışma grupları; kuruldukları konu, alan ya da sorunlarla ilgili durumu tespit eder, sorunları belirler. Sorunların çözümü, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje halinde yürütme kuruluna sonuç raporu olarak sunar. Bu raporlara varsa eylem planlarını da ilave eder.

15.02.07. Alt Çalışma Grupları, toplantılarda görüşülen konuları ve alınan kararların kayıtlarını tutarlar. Kararlar tartışılarak alınmalıdır.
15.02.08. Alt Çalışma gruplarında; çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez; bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayırımcılığı yapılmaz. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz.
15.02.09. Alt Çalışma Grupları; Yürütme Kurulunun öncülüğü ve gözetimiyle konuları ile ilgili bilgi ve doküman temininde, bu konu ile ilgili uzman ihtisas sahibi kişilerle toplantı ve görüşme yapmakta tamamen serbesttirler.

15.02.10. Alt çalışma Grupları; konuları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin raporları, belirlenen sürede Yürütme Kuruluna iletir. Birlikte yapılacak değerlendirme sonucunda son rapor haline getirilir ve bu rapor Gençlik Meclisi Genel Kurulu onayına sunulur. Raporun bir kopyası, değerlendirilmek üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.
15.02.11. Alt Çalışma Grupları, Yürütme Kurulunun gerek görmesi ve bunu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun uygun
görmesi halinde, Kent Konseyinin konuyla ilgili seminer, konferans ve inceleme yapılması çalışmalarına katılabilirler.

15.02.12. Alt Çalışma grupları, Gençlik Meclisini ilgilendiren faaliyetleri sırasında; bölgemizde bulunan Spor Kulübü, dernek, oda, sendika vb gibi sivil toplum örgütleri ve diğer kamu ve özel teşebbüslerle temas ve diyaloglar da bulunabilir, her türlü belge ve bilgi akışını temin etmekte serbesttirler.

15.02.13. Oluşan görüş, bilgi ve raporlar Kadınlar Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.

Madde -16. Gençlik Meclisi Kent Eylem Planı:

16.01. Gençlik Kent Eylem Planı; Kent Eylem Planı özelinde, gençler temelinde kentin hedeflerinin, önceliklerinin, tercihlerinin belirlendiği bir çalışmadır. Planda, gençlere yönelik toplumsal öncelikler belirlenir. Mevcut kaynaklarla, imkânlarla hedeflere ulaşmanın yöntem, araç ve mekanizmaları tespit edilir. Hangi karar ve eylemlerin diğerlerinden daha önemli olduğu belirlenir.

16.02. Planın amacı; Bozcaadalı Gençlerin farklı olan özelliklerini öne çıkarmak, ülke ve dünya kentleri gençleri ile ilişki ve iletişim kurma ve Bozcaadalı gençlerin bedensel, zihinsel, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmesine öncülük etmek olmalıdır.

16.03. Planın amacı; Bozcaadalı gençlere değişen şartlarda kendi geleceklerine ilişkin kararları verme sorumluluğunu kazandırmak olmalıdır.

16.04. Planın amacı; Bozcaadalı gençlerin kuşaklar arası ve kuşaklar içi adalet temelinde kentin doğal, sosyal ve ekonomik gelişimi için artan bir mutabakatın oluşmasına katkıda bululunmak olmalıdır.

16.05. Planın amacı; Bozcaadalı gençlerin çevre ve yaşam kalitesinin, en az kaynak kullanarak en kısa sürede yükseltilmesini gerçekleştirilme amacına hizmet etmek olmalıdır.

16.06. Gençlik Kent Eylem Planı, katılımcıların imecesi ile hazırlanır. Katılanların katkısı farklı nitelik ve nicelikte olur. Katılımcılar eşit önemde olup hiç kimse diğerine kendi düşüncesini dayatamaz. Alt Çalışma gruplarının hazırlıkları; hedef gruplarla görüşüldükten sonra sektörel plan haline getirilir. Sektörel planlar, Kadınlar Meclisinde görüşülerek, birbirleriyle çelişen yönleri giderilir ve Mecliste onaylandıktan sonra Kent Konseyinde görüşülmesi veonaylanması için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.Kent Konseyinde onaylanan Kadınlar Meclisi Eylem Planı, Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alır.

16.07- Gençlik Kent Eylem Planı; kapsama alanı olan Bozcaada ilçe sınırları ile sınırlıdır.Kentin iletişimde olduğu yerlerde dikkate alınarak, planın azami bir yılda tamamlanması hedeflenmelidir.

16.08- Gençlik Kent Eylem Planının aşamaları :
16.08.01. Alt Çalışma Gruplarının plan önerilerini hazırlamaları.
16.08.02. Alt Çalışma Gruplarının, Sektörel önerilerinin Kadınlar Meclisinde görüşülerek planın onaylanması ve Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmesi için Kent KonseyiYürütme Kuruluna iletilmesi.
16.08.03-Kadınlar Meclisi Kent Eylem Planının Kent Konseyinde görüşülmesi ve onaylanması ile Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alması.
16.08.04. İlgili kurum ve kuruluşlarca planın uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi.

16.09. Gençlik Kent Eylem Planının Planlama Süreci Temel İlkeleri:
16.09.01. Yerel hizmet kullanıcılarının istek, değer ve ideallerinin yansıtılması.
16.09.02. Doğal kaynakların ve doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması.
16.09.03. Teknik değerlendirmelerin ve ekolojik süreçlerin değerlendirilmesi.
16.09.04. Kuşaklar arası ve içi adaletin sağlanması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-Çeşitli ve Son Hükümler

Madde-17. Toplantı ve görüşme usulü:

17.01. Bozcaada Gençlik Meclisi ve organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

17.02. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Madde-18. Bildirim:

Bozcaada Gençlik Meclisi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra, uygun görülenler Belediye Meclisine iletilir. Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek dikkate alınan konuların Bozcaada Belediyesi tarafından Bozcaada Kent Konseyine bildirilenler hakkında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğince Kadınlar Meclisi Yürütme Kuruluna yazılı bilgi verilir.

Madde 19. Başkan Vekili:

19.01. Bozcaada Gençlik Meclisi Başkan Vekili; Meclis Başkanı tarafından önerilen iki aday arasından Yürütme Kurulunca seçilir.

19.02.Bozcaada Gençlik Meclisi Başkan Vekili; 6 ncı Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Çalışma Grupları, diğer Meclisler, Alt Çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

19.03. Başkan Vekili, Bozcaada Gençlik Meclisi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 20. Sekreterya Hizmetleri:

20.01. Bozcaada Gençlik Meclisi sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sekretarya hizmetleri veren kişilerce yerine getirilir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterince koordine edilir.

Madde- 21. Gençlik Meclisinin Mali Yapısı:

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 21 nci maddesi gereğince Bozcaada Kent Konseyi bütçesinden karşılanır.

Madde-22. Yürütme ve Yürürlülük:

Bu yönerge maddelerini Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Bu yönerge, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını takiben geçici olarak yürülüğe girer.
Yönergenin, Gençlik Meclisince görüşülüp onaylanması sonrası; yönerge ilk Kent Konseyi genel Kurulunda onaylanması sonrası kesinleşir.