Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

BOZCAADA KENT KONSEYI -CUMHURİYET Mah. Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde-01. Amaç:

Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih ve 2014/02 nolu “Olağan Genel Kurul” toplantısında alınan karar (Toplantı Kararları Madde.10) ile kabul edilen “Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesin”nin, ” Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin “3-Meclislerin Görev ve Yetkileri “ alt maddesinin “b-Bozcaada’da yaşayan sosyal kesimlerden olan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve emekliler kent konseyi yönetmeliğinde de önerildiği gibi kendi sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak amacıyla Meclisler kurabilirler. Meclislerin çalışma gruplarından farklı olan yanı sosyal bir kesim için olmalarıdır.” fıkrasında ki amacına uygun olarak ve ” Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin ”2.Meclislerin Kuruluşu-Kent Konseyi Meclisleri, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.” fıkrası hükmüne dayanarak, Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih ve 2014/02 nolu “Olağan Genel Kurul” toplantısında alınan karar (Toplantı Kararları Madde.11) ile kurulmasına karar verilen “ Cumhuriyet Mahallesi Meclisi” nin kuruluşunun (kuruluşu ile çalışma) usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde-02. Kapsam:

Bu Yönerge; Bozcaada Kent Konseyin organlarından olan “Cumhuriyet Mahallesi Meclisi” nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar.

Madde-03. Dayanak:

Bu Yönerge; Bozcaada Kent Konsei Çalışma Yönergesinin “Madde 15. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin ”2.Meclislerin Kuruluşu-Kent Konseyi Meclisleri, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.” ve “3.Meclislerin Görev ve Yetkileri” alt maddesinin , “h-Meclislerin oluşumu, organları, görevleri ve çalışma yöntemleri ve ilkeleri meclislerin kuruluş toplantılarında, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak belirlenir ve kent konseyi genel kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.” hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde-04. Tanımlar:

Bu Yönergede geçen;
Belediye: Bozcaada Belediyesini,
Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulunu,
Kent konseyi Yürütme Kurulu: Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
Kent Konseyi Başkanı: Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından seçilen Kent Konseyi Başkanını,
Meclis : Bu yönerge ile oluşturulan Cumhuriyet Mahallesi Meclisini,
Genel Kurul : Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulunu,
Yürütme Kurulu : Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulunu,
Meclis Başkanı : Cumhuriyet Mahallesi Meclisi tarafından seçilen Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanını,
Meclis Başkan Vekili: Kadınlar Meclisi tarafından seçilen Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkan Vekilini,
Meclisler , Çalışma Grupları, Alt Çalışma Grupları : Bozcaada Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
Kent Eylem Planı: Kentteki kurum ve kuruluşlar ile farklı ilgi gruplarının sorumluluklarını, taahhütlerini, hedeflerin ve eylemlerin genel çerçevesini çizen mutabakat belgesini,
ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM- Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Madde-05. Cumhuriyet Mahallesi Kadınlar Meclisinin oluşumu:

05.01. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi, bu Yönergenin 8 inci Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
05.02. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi genel kurulu, ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Bozcaada Kent Konseyi Başkanının veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı ile toplanır.
05.03.Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreteri başkanlığında toplanan Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından, en az iki kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
05.04. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulu ve Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı seçilir.

Madde-06. Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin görevleri:

06.01. Cumhuriyet Mahallesi Meclisini, Bozcaada Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek için 1 (bir) temsilci seçmek.

06.02. Cumhuriyet Mahallesi ile ilgili çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri, Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek.

06.03-Bozcaada’da yaşayan sosyal kesimlerden olan Cumhuriyet Mahallesinin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak.

06.04. Cumhuriyet Mahallesinin öncelikli konularını,kentin ortak gündemine taşımak ve Cumhuriyet Mahallesinin Bozcaada Kent Konseyinde (Genel Kurul veYürütme Kurulunda) güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak.

06.05. Cumhuriyet Mahallesinin, karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; Cumhuriyet Mahallesi nin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; Cumhuriyet Mahallesiyle ilgili bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; Cumhuriyet Mahallesinin yerel hizmetlerin yürütülmesinde, daha çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek.
06.06. Cumhuriyet Mahallesinin, gerek bireysel olarak ve gerekse Cumhuriyet Mahallesiyle ilgili kurulmuş olan kuruluş(STK) temsilcileri ve Cumhuriyet Mahallesi sorunları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler yolu ile Kent Konseyinde, dolayısıyla Belediye yönetimine daha etkin olarak katılım ve denetim işlevini yerine getirmelerini sağlamak.

06.07. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi, herhangi bir grubun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.

06.08.Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak; Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin oluşumu, organları, görevleri, çalışma yöntemleri, ilkeleri ile ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlamak veya olan yönetmelik ve yönergelerde günün koşullarına uygun değişiklikleri yapmak ve Kent Konseyi Genel Kurulu onayına sunmak.

06.09. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi, çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönergeler hazırlamak ve bunları Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu onayına sunmak.

06.10. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi kuruluş amaçlarına uygun olarak, faaliyet alanları ile ilgili alt çalışma grupları oluşturmak.

06.11. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi olarak; Bozcaada’da Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

06.12. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi olarak; sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

06.13. Cumhuriyet Mahallesine yönelik olarak; Bozcaada’ya ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, Bozcaada Kent Eylem planına katkıda bulunmak,

06.14. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi olarak; Kent Konseyinde yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

06.15. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi olarak; Bozcaada’nın sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek; çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek,

06.16. Bozcaada’da Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

06.17. Bozcaada’da Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

06.18. Bozcaada’da Cumhuriyet Mahallesi nin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

06.19. Bozcaada kentinin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

06.20. Cumhuriyet Mahallesi Meclisinde oluşturulan görüşleri ve önerileri, değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna göndermek ve sonuçlarını takip etmek, “Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanını” ve ” Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulu”nu bu konularda yetkilendirmek,

06.21.Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik olarak,uzun dönemli planları ve projeleri hazırlamak; bu proje ve planları tartışılması sonucu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

06.22. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının ve kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı Cumhuriyet Mahallesine yönelik toplantıları düzenlemek; bu konuda oluşturulan programlara Cumhuriyet Mahallesi olarak katkı ve destek sağlamak,

06.23.Bozcaada’nın sorunlarının çözümü amacı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

06.24.Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Lobisi oluşturarak, kentimizin tanıtımına katkıda bulunmak,

06.25. Cumhuriyet Mahallesiyle ilgili alanlarda araştırma ve incelemeler yaptırmak ve bunların uygulanması yada yayınlaması için Kent Konseyi Yürütme Kuruna vermek,

06.26. Uygun alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlama çalışmalarına katılmak; bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkânlarını kente sunulmasını sağlamak için çaba harcamak,

06.27. Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurulması; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenleme çalışmalarına katılmak,

06.28.Türkiye ve diğer ülke üniversiteleri ile Bozcaada arasında işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak,

Madde-07. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Çalışma ilkeleri:

Cumhuriyet Mahallesi Meclisi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
07.01. Cumhuriyet Mahallesi olarak, Bozcaada’ya sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Bozcaada’nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

07.02. Cumhuriyet Mahallesi nin sorunlarıyla ilgili olrak, Bozcaada’ya özel çözümler bulmak ve öneriler geliştirmek.

07.03. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelere dayanarak, Cumhuriyet Mahallesi nin kent ve kent yaşamında karşılaşacağı sorunları asgariye indirmek için çözüm önerileri geliştirmek ve bunların uygulanabilmesi için çalışmak.

07.04. Cumhuriyet Mahallesi olarak, Bozcaada Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada’nın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.

07.05. Bozcaada’nın Cumhuriyet Mahallesi sakinleri için yaşanabilir, çalışabilinir bir kent olması için, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak; bu görüş ve önerilerin, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulmasını sağlamak.

07.06. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

07.08. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Üyeliği ve Organları

Madde-08. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Üyeliği:

Cumhuriyet Mahallesi Meclisi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

08.01. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi olan, 18 (onsekiz) yaş üstü her kadın ve erkek, Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin doğal üyesidir.

08.02. Doğal üyeler, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı üzerine; kuruluş sonrası Kadınlar Meclisi Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanlar arasından, 20 (yirmi) kişiye 1 (bir) kişi hesabıyla Cumhuriyet Mahallesi Meclisi için delege seçerler. Her halukarda delege sayısı 10 (on) kişiden az olamaz. Kadın ve erkek kotası %50-%50 dir. Doldurulamayan kota boş bırakılır. Her cadde ve sokaktan bir delegenin seçilmesine özen gösterilir.

08.03. Bozcaada’da Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren STK’lardan (dernek, kooperatif, sendika, vakıf,siyasi parti, meslek kuruluşu vs. ),mahalle sınırları içinde yer alan ibadethanelerden (cami, kilise , sinagog, cemevi vb gibi), okullardan, kreşlerden, sağlık tesislerinden birer temsilci .
08.04. Kamu kurum ve kuruluşların görevlendireceği birer temsilci.
08.05. Cumhuriyet Mahallesinin seçilmiş muhtar ve azaları.
08.06. Dileyen herkes, oy hakkı olmaksızın Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kuruluna katılabilir ve söz alarak görüşlerini ifade edebilir.

Madde-09. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Üyeliğinin Başlaması:

09.01. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi olan, 18 (onsekiz) yaş üstü her kadın ve erkek, 10 kişiden az olmamak üzere aralarından 1/20 oranında seçecekleri delegelerin seçiminin tamamlanması sonrası, bu Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin , Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyeliği başlar.

09.02. Bozcaada’da Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren STK’lardan (dernek, kooperatif, sendika, vakıf, siyasi parti, meslekkuruluşu vs.), mahalle sınırları içinde yer alan ibadethanelerden (cami, kilise, sinagog, cemevi vb gibi ), okullardan, kreşlerden, sağlık tesislerinden birer temsilcinin Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyeliği; temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararının Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanlığına bildirilmesi ile başlar.

09.03. Kamu kurum ve kuruluşların görevlendireceği birer temsilcinin Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyeliği; temsil ettikleri kamu kurum ve kuruluşunun yazılı bir kararının Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanlığına bildirilmesi ile başlar.

09.04. Cumhuriyet Mahallesinin seçilmiş muhtar ve azaları, Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin doğal üyeleridir.

Madde-10. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması:

10.01. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyesinin Meclis üyeliği; üyenin Meclis üyeliğinden yazılı başvuruyla istifa etmesi; temsilcisi olduğu kurum tarafından bu görevinden azledilmesi veya görevinden ayrılması halinde sona erer.

10.02. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyeliğinden istifa eden doğal üye kontenjanından gelen üye yerine yedek üye Meclis üyeliğine getirilir. Azledilen veya görevinden ayrılan üye yerine yeni üyeleri bildirmesi; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanınca STK’lara, kamu kurum ve kuruluşlarına üç gün içinde yazıyla bildirilir.

10.03. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu toplantılarına, üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu sebeple üyeliği sona erenlerin durumu; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanınca, kendilerine ve temsil ettikleri kuruma üç gün içinde yazıyla bildirilir.
10.04. Üyelikleri düşen Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyelerinin yerine; resen ya da Kadınlar Meclisi Başkanının yazılı talebi üzerine, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum, ibadethane, okul, kreş, sağlık tesisi örgütlerince temsilci olarak yeni bir üye görevlendirilir.

Madde-11. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Organları:

Cumhuriyet Mahallesi Meclisi, aşağıdaki organlardan oluşur:
11.01. Genel Kurul.
11.02. Yürütme Kurulu.
11.03. Alt Çalışma grupları.
11.04. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı.
11.05. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkan Vekili

Madde-12. Genel Kurul:

12.01. Toplanma Usulleri :

12.01.01. Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Olağan Genel Kurulu, Ocak ve Eylül aylarında gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulundan en az 15 gün önce Aralık ve Ağustos ayları içinde olmak üzere; yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

12.01.02. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı :
Cumhuriyet Mahallesi Kadınlar Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu, kuruluş aşaması sonrasını takiben her 2 yıl sonraki Aralık ayı ve daha sonrada her 3 yıl sonraki Aralık ayı içinde Seçimli Genel Kurulunu yapar.

Bu Genel Kurullarda, 8 nci madde de belirtilen Genel Kurul üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu için Genel Kurul üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından Genel Kurulca aksine bir karar olmadıkça gizli oy açık tasnif ile seçim yapılır.

Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanlığının istifa ve yasal zorunluluk nedenleriyle boşalması halinde, ilk olağan Genel Kurulda Meclis Başkanı seçimi yapılır.

Yeni Meclis başkanı seçimi yapılana kadar, bu görevi Yürütme Kurulu Başkan Vekilince, oda yoksa Yürütme Kurulu üyelerinden en yaşlı olan Meclis Başkanlığı görevini yürütür.

Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulunun, üyelerinden bir veya bir kaçının istifa etmesi halinde, boşalan üyeliklere yedek üyeler getirilir. Ancak, yedek üyelerin yetersiz kalması halinde; ilk Olağan Genel Kurulda Yürütme Kurulunun eksik kalan asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
12.01.03. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Olağanüstü Genel Kurulu; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı tarafından doğrudan veya Cumhuriyet Mahallesi Meclis üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.

12.01.04 Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin toptan istifası yada yasal zorunluluk nedeniyle toptan boşalmış olması hallerinde; bu halin ortaya çıkmasından en geç 15 gün içinde Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin en yaşlı üyesinin çağrısı ile Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılır.

12.02. Genel Kurul Çalışma Yöntemi :

12.02.01. Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati :

12.02.01.01. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulu; toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyelerine ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.

12.02.01.02. Genel Kurul Toplantısından önce, eklenmesi talep edilen gündem maddeleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

12.02.01.03. Olağan Genel Kurul Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için; üye tam sayısının 1/3′ nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra, Genel Kurulun salt çoğunluk ile karar alması gerekir.

12.03. Toplantıya İştirak ve Temsilcilerin Yetki Belgesi :

12.03.01. Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.

12.03.02. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kuruluna katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.03.03. Temsil yetkisinde meydana gelen değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesinin Yürütme Kuruluna ibrazı gerekir.

12.04. Divan ve Sandık Kurulu Seçimi :

Seçim gündemi ile toplanan Genel Kurul, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin konuşması ile; kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanının veya Başkan Vekilinin konuşması yada zorunlu hallerde Meclisin en yaşlı üyesinin konuşması ile açılır.

Takiben, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulu idare etmek üzere en az iki kişiden oluşan Divan Kurulu ile seçime ilişkin olarak Sandık Kurulu Başkanı ve bir üye seçilir.

Seçimler, Genel Kurulca aksine bir kara alınmadıkça gizli oy, açık tasnif ile yapılır
12.05. Toplantı ve Karar Nisabı :
Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

12.06. Kararların İlanı :
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulunca alınan kararlar, kamuoyuna uygun araçlarla duyurulur ve Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.

Madde-13. Yürütme kurulu:

13.01. Yürütme Kurulunun Oluşumu :
Yürütme kurulu; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı ile Kadınlar Meclisi üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen en az üç, en çok beş asıl üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun en az 2/3 oranı, kadınlardan oluşur. Farklı meclislerde üye olunsa da, sadece bir meclisin yürütme kurulunda görev alınabilinir.

13.02. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri :

13.02.01. Yürütme Kurulu seçimi, 15. Maddede belirtilen esaslar dâhilinde, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi üyelerinden istekli olanlar veya aday gösterilenler arasından, Genel Kurul aksine karar almadıkça gizli oy açık tasnifle yapılır.

13.02.02. Yürütme Kurulunun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl olup birinci dönemde görev yapan üyelerin ikinci dönemde aday olmak veya aday gösterilmeleri halinde tekrar seçilme hakları vardır.

13.02.03. Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu görevine devam eder.

13.02.04. Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde; yeni üye, en çok oyu alan yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yeni üye ihtiyacının, yedeklerle karşılanamaması halinde; yeni üye, 15. Maddede belirtilen esaslar a göre, Genel Kurulca seçilir.

13.03. Yürütme Kurulunun Görevleri :

13.03.01. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve talepleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve uygulamayı izlemek.

13.03.02. Çalışma Gruplarının raporlarını inceleyip, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve sonuçlarını takip etmek.

13.03.03. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırlayacağı, Kent Eylem Planını (çalışma programını) ve Kent Eylem Planı Uygulamaları Raporununa (faaliyet raporunun) hazırlanmasında katkıda bulunur.

13.03.04. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırladığı Kent Eylem Planındaki çalışma alanlarına göre kurulması düşünülen Çalışma Gruplarının bir kısmının doğrudan oluşumunu sağlamak veya Çalışma Gruplarının oluşumunda katkıda bulunmak veya doğrudan görev alanına giren konularda Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurul onayı ile Alt Çalışma Grupları oluşturmak.

13.03.05. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurul onayı ile kurulan Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştıracak katkılarda bulunur.

13.04. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Toplantı Gündemi :

13.04.01. Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını mümkünse Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık olağan toplantılarından en az bir hafta önce, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından bildirilen gün ve saatte yapar ve alınan kararları değerlendirmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğine iletir. İhtiyaç halinde, aynı usulle ayrıca toplanır.

13.04.02. Yürütme Kurulunun gündemi; Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak tespit edilir. Tespit edilen gündem; Yürütme Kurulu toplantısından en az 5 gün önce üyelere mutlaka sözlü olarak yada SMS, e-posta veya mektupla bildirilir.

13.05. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı :

Yürütme Kurulu, kararlarını; Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.

13.06. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi :

Bu Yönergenin, 10.03 Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyeliğinin düştüğü durumlara ilaveten; Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeret bildirmeden katılmayan üyenin, Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeler mazeretlerini, toplantı saatinden en geç üç saat öncesine kadar Meclis Başkan veya vekiline sözlü olarak yada dilekçe, SMS veya e-posta ile bildirirler ve telefonla teyit ederler.

Madde-14. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı:

14.01. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurulunun ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar ve azaları, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanı olamazlar.

14.02. Cumhuriyet Mahallesi Meclis Başkanı, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu tarafından, adaylar arasından gizli oy, açık tasnifle seçilir.

14.03. Cumhuriyet Mahallesi Meclis başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

14.04. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
14.05. Yürütme Kurulu gündemini, Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak Başkan Vekili ile birlikte oluşturmak.
14.06. Cumhuriyet Mahallesi Meclisini, Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek.,
14.07- Cumhuriyet Mahallesi Meclisi adına, Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yürütülen çalışmalar konusunda, Cumhuriyet Mahallesi Meclisine ve organlarına bilgi vermek.
14.08. Cumhuriyet Mahallesi Meclisinde ve Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Yürütme Kurulunda alınan kararları,Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna taşımak, tartışmak, takip etmek.
14.09. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi adına, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanlığınca yapılacak her türlü yazışmayı, Başkan Vekili ile birlikte imzalamak.
14.10. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde; kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.

Madde-15. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Alt Çalışma Grupları:

15.01.Tanımı :
Cumhuriyet Mahallesi Meclisi amacına uygun olarak, çalışma programında yer alan konuların gerçekleştirilebilmesi; kadınların toplumsal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi; bu amaçlara uygun olarak hazırlanmış veya hazırlanacak eylem projelerinin yaşama geçirilebilmesi için öneriler ve projeler geliştirmek, gönüllülük esasına göre çalışmalarda bulunmak üzere bir araya gelen topluluklara, Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Alt Çalışma Grupları denir.

15.02. Alt Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve çalışma esasları :

15.02.01. Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri gözetilerek ve Kent Konseyi Yönergesinin 15 nci maddesine dayanılarak, bu yönergenin 06.10 maddesine göre, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile Alt Çalışma Grupları kurulabilir.

15.02.02. Amaç ve hedefleri belirlenerek oluşturulan Alt Çalışma Grubu en az iki kişinin yazılı başvurusuyla kurulur.

15.02.03. İlgili Alt Çalışma Grupları kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yaparlar, toplanma zamanları ve çalışma şekillerini kendileri belirler.

15.02.04. Kurulan Alt Çalışma Grubu, en geç bir ay içinde programını, bütçesini ve diğer ihtiyaçlarını hazırlayarak yürütme kuruluna verir. Yürütme Kurulu, bu program ve bütçeyi onay için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar,
15.02.05. Yürütme kurulunca programı ve bütçesi onaylanan Alt Çalışma Grubu kurulmuş olur ve çalışmalarına başlar.Ancak, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca bütçeleri onaylanmayan Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Alt Çalışma Grubu kendi imkanları içinde faaliyetlerini sürdürebilir.
15.02.06. Alt Çalışma grupları; kuruldukları konu, alan ya da sorunlarla ilgili durumu tespit eder, sorunları belirler. Sorunların çözümü, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje halinde yürütme kuruluna sonuç raporu olarak sunar. Bu raporlara varsa eylem planlarını da ilave eder.

15.02.07. Alt Çalışma Grupları, toplantılarda görüşülen konuları ve alınan kararların kayıtlarını tutarlar. Kararlar tartışılarak alınmalıdır.
15.02.08. Alt Çalışma gruplarında; çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez; bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayırımcılığı yapılmaz. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz.
15.02.09. Alt Çalışma Grupları; Yürütme Kurulunun öncülüğü ve gözetimiyle konuları ile ilgili bilgi ve doküman temininde, bu konu ile ilgili uzman ihtisas sahibi kişilerle toplantı ve görüşme yapmakta tamamen serbesttirler.

15.02.10. Alt çalışma Grupları; konuları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin raporları, belirlenen sürede Yürütme Kuruluna iletir. Birlikte yapılacak değerlendirme sonucunda son rapor haline getirilir ve bu rapor Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu onayına sunulur. Raporun bir kopyası, değerlendirilmek üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.
15.02.11. Alt Çalışma Grupları, Yürütme Kurulunun gerek görmesi ve bunu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun uygun
görmesi halinde, Kent Konseyinin konuyla ilgili seminer, konferans ve inceleme yapılması çalışmalarına katılabilirler.

15.02.12. Alt Çalışma grupları, Cumhuriyet Mahallesi Meclisini ilgilendiren faaliyetleri sırasında; bölgemizde bulunan dernek, oda, sendika vb gibi sivil toplum örgütleri ve diğer kamu ve özel teşebbüslerle temas ve diyaloglar da bulunabilir, her türlü belge ve bilgi akışını temin etmekte serbesttirler.

15.02.13. Oluşan görüş, bilgi ve raporlar Kadınlar Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.

Madde -16. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Kent Eylem Planı:

16.01. Cumhuriyet Mahallesi Kent Eylem Planı; Kent Eylem Planı özelinde, Cumhuriyet Mahallesi temelinde kentin hedeflerinin, önceliklerinin, tercihlerinin belirlendiği bir çalışmadır. Planda, Cumhuriyet Mahallesiyle ilgili toplumsal öncelikler belirlenir. Mevcut kaynaklarla, imkânlarla hedeflere ulaşmanın yöntem, araç ve mekanizmaları tespit edilir. Hangi karar ve eylemlerin diğerlerinden daha önemli olduğu belirlenir.

16.02. Planın amacı; Bozcaadalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin farklı olan özelliklerini öne çıkarmak ve Bozcaadalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmesine öncülük etmek olmalıdır.

16.03. Planın amacı; Bozcaadalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine, değişen şartlarda kendi geleceklerine ilişkin kararları verme sorumluluğunu kazandırmak olmalıdır.

16.04. Planın amacı; Bozcaadalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin kuşaklar arası ve kuşaklar içi adalet temelinde kentin doğal, sosyal ve ekonomik gelişimi için artan bir mutabakatın oluşmasına katkıda bululunmak olmalıdır.

16.05. Planın amacı; Bozcaadalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin, çevre ve yaşam kalitesinin, en az kaynak kullanarak en kısa sürede yükseltilmesini gerçekleştirilme amacına hizmet etmek olmalıdır.

16.06. Cumhuriyet Mahallesi Kent Eylem Planı, katılımcıların imecesi ile hazırlanır. Katılanların katkısı farklı nitelik ve nicelikte olur. Katılımcılar eşit önemde olup hiç kimse diğerine kendi düşüncesini dayatamaz. Alt Çalışma gruplarının hazırlıkları; hedef gruplarla görüşüldükten sonra sektörel plan haline getirilir. Sektörel planlar, Kadınlar Meclisinde görüşülerek, birbirleriyle çelişen yönleri giderilir ve Mecliste onaylandıktan sonra Kent Konseyinde görüşülmesi veonaylanması için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.Kent Konseyinde onaylanan Kadınlar Meclisi Eylem Planı, Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alır.

16.07- Cumhuriyet Mahallesi Kent Eylem Planı; kapsama alanı olan Bozcaada ilçe sınırları ile sınırlıdır.Kentin iletişimde olduğu yerlerde dikkate alınarak, planın azami bir yılda tamamlanması hedeflenmelidir.

16.08- Cumhuriyet Mahallesi Kent Eylem Planının aşamaları :
16.08.01. Alt Çalışma Gruplarının plan önerilerini hazırlamaları.
16.08.02. Alt Çalışma Gruplarının, Sektörel önerilerinin Kadınlar Meclisinde görüşülerek planın onaylanması ve Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmesi için Kent KonseyiYürütme Kuruluna iletilmesi.
16.08.03-Kadınlar Meclisi Kent Eylem Planının Kent Konseyinde görüşülmesi ve onaylanması ile Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alması.
16.08.04. İlgili kurum ve kuruluşlarca planın uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi.

16.09. Cumhuriyet Mahallesi Kent Eylem Planının Planlama Süreci Temel İlkeleri:
16.09.01. Yerel hizmet kullanıcılarının istek, değer ve ideallerinin yansıtılması.
16.09.02. Doğal kaynakların ve doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması.
16.09.03. Teknik değerlendirmelerin ve ekolojik süreçlerin değerlendirilmesi.
16.09.04. Kuşaklar arası ve içi adaletin sağlanması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-Çeşitli ve Son Hükümler

Madde-17. Toplantı ve görüşme usulü:

17.01. Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi ve organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

17.02. Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Madde-18. Bildirim:

Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra, uygun görülenler Belediye Meclisine iletilir. Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek dikkate alınan konuların Bozcaada Belediyesi tarafından Bozcaada Kent Konseyine bildirilenler hakkında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğince Kadınlar Meclisi Yürütme Kuruluna yazılı bilgi verilir.

Madde 19. Başkan Vekili:

19.01. Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkan Vekili; Meclis Başkanı tarafından önerilen iki aday arasından Yürütme Kurulunca seçilir.

19.02.Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkan Vekili; 6 ncı Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Çalışma Grupları, diğer Meclisler, Alt Çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

19.03. Başkan Vekili, Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 20. Sekreterya Hizmetleri:

20.01. Bozcaada Cumhuriyet Mahallesi Meclisi sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sekretarya hizmetleri veren kişilerce yerine getirilir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterince koordine edilir.

Madde- 21. Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin Mali Yapısı:

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 21 nci maddesi gereğince Bozcaada Kent Konseyi bütçesinden karşılanır.

Madde-22. Yürütme ve Yürürlülük:

Bu yönerge maddelerini Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Bu yönerge, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını takiben geçici olarak yürülüğe girer.
Yönergenin, Cumhuriyet Mahallesi Meclisince görüşülüp onaylanması sonrası; yönerge ilk Kent Konseyi genel Kurulunda onaylanması sonrası kesinleşir.